OPEN TOOLS EN (GEO)DATA VOOR IEDEREEN

OUTILS LIBRES ET DONNÉES (GÉOGRAPHIQUES) OUVERTES POUR TOUS

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is open software niet minder krachtig of gebruiksvriendelijk dan proprietary software.

Op veel domeinen biedt hij zelfs grote voordelen, zoals het open karakter en de interoperabiliteit. In de administratie maakt hij het mogelijk om middelen te delen, in de bedrijven verschuiven de kosten naar de zuivere dienstverlening en in de onderzoekswereld ondersteunt hij de huidige inspanningen voor een volledige herhaalbaarheid van de resultaten. Wij geven voorbeelden van het gebruik van dergelijke tools op deze verschillende domeinen.

 

Polivisu is een Europees project voor het gebruik van Big Data in experimenten met participatief beleid, zodat steden duurzamere beslissingen kunnen nemen en hun operaties efficiënter kunnen beheren. We geven verschillende voorbeelden van het gebruik ervan, verspreid over verschillende Europese steden, met het accent op geodata en mobiliteit: het parkingbeleid in Kortrijk, ondersteund door gegevens afkomstig van parkingdetectoren, een kaart voor de verkeersveiligheid gemaakt voor het Vlaams Gewest en een interactieve kaart van het verkeer in Pilsen.  

Contrairement à beaucoup d'idées reçues, les logiciels libres ne sont pas moins performants ou utilisables que les solutions propriétaires.

Dans différents domaines, leur utilisation présente même de grands avantages, comme leur caractère ouvert et leur interopérabilité. Dans l'administration ils permettent une mise en commun de ressources, dans les entreprises ils déplacent les coûts vers le seul travail de service et dans le monde de la recherche ils soutiennent les efforts actuels vers une pleine reproductibilité des résultats. Nous présentons des exemples d'utilisation de tels outils dans ces différents domaines.

 

Polivisu est un projet européen visant à utiliser les Big Data pour des expériences en politiques participatives, permettant aux villes de prendre des décisions plus durables et de gérer leurs opérations de façon plus efficace. Nous présentons plusieurs exemples de cas d'usage répartis dans différentes villes en Europe, avec un accent sur les géodonnées et la mobilité: La politique de parkings à Courtrai, soutenue par des données venant de détecteurs de stationnement, une carte de sécurité routière réalisée pour la Région flamande et une carte interactive du trafic à Pilsen.


TRACK 6

Sessie 1 (tussen 11h30 en 12h45) - Session 1 (entre 11h30 et 12h45):


#1  -  11h30

La complémentarité des outils libres pour l'Administration

Gaël Kruwialis - NGI | IGN

 

#2  -  11h50
Outils libres: aussi pour les entreprises !
Christophe Cloquet - Poppy

 

#3  -  12h10

Free software in research and teaching at universities: ensure reproducibility and general access to tools

Moritz Lennert - Université Libre de Bruxelles

 

#4  -  12h30

OSGeo live - een staalkaart van Open source GIS toepassingen

Johan Van de Wauw - OSGeo


TRACK 6

Sessie 2 (tussen 13h45 en 15h00) - Session 2 (entre 13h45 et 15h00):


#1  -  13h45

Van open (geo)data naar een slim beleid

Lieven Raes, Berdien De Roo, Gert Vervaet - Agentschap Informatie Vlaanderen